DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT Raó Social: Arnau Mercadé Llaó(d’ara endavant, l'»Empresa» o el «Responsable»). NIF: 46143124H Domicili: C/Caballero 48 4-3 Barcelona (08014), Barcelona, España ES Telèfon: 932 76 37 77 Correu electrònic per a comunicacions en matèria de Protecció de dades: info@arbreverd.com

1.1. Normativa aplicable La nostra Política de Privadesa s’ha dissenyat d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquests dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i la Llei Orgànica 3/2018 del 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals. En facilitar-nos les seves dades, vostè declara haver llegit i conèixer la present Política de Privadesa, prestant el seu consentiment inequívoc i expressa al tractament de les seves dades personals d’acord amb les finalitats i termes aquí expressats. L’Empresa podrà modificar la present Política de Privadesa per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes condicions de privadesa podran ser complementades per l’Avís Legal, Política de Galetes i les Condicions Generals que, si s’escau, es recullin per a determinats productes o serveis, si aquest accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

1.2. Delegat de Protecció de Dades No hi ha Delegat de Protecció de Dades designat.

 1. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS El tractament que realitzem de les seves dades personals respon a les següents finalitats:
 • Proporcionar-li informació relacionada amb els productes i serveis que ofereix la nostra empresa i que detallen en aquest lloc web.
 • Realitzar la contractació dels nostres serveis mitjançant l’acceptació del pressupost/ comanda corresponent i/o la signatura d’un contracte mercantil.
 • Enviar-li per correu electrònic i/o postal les notícies i novetats sobre la nostra entitat, així com les actualitzacions del nostre catàleg de productes i serveis.

2.1. Terminis de Conservació de les seves dades Conservarem les seves dades personals des del moment en què ens doni el seu consentiment fins que el revogui o sol·liciti la limitació del tractament. En aquests casos, mantindrem les seves dades de manera bloquejada durant els terminis legalment exigits.

 1. LEGITIMACIÓ I DADES RECOPILADES La legitimació per al tractament de les seves dades és el consentiment expressat mitjançant un acte positiu i afirmatiu (omplir el formulari corresponent i marcar la casella d’acceptació d’aquesta política) en el moment de facilitar-nos les seves dades personals.

3.1. Consentiment per tractar les seves dades En omplir els formularis, marcar la casella «Accepto la Política de Privadesa» i fer clic per enviar les dades, o en remetre correus electrònics a l’Empresa a través dels comptes habilitats a l’efecte, l’Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present política de privadesa i atorga el seu consentiment inequívoc i expressa al tractament de les seves dades personals d’acord amb les finalitats indicades.

3.2. Categories de dades Les dades que es recullen es refereixen a la categoria de dades identificatives, com poden ser: Nom i Cognoms, Telèfon, Adreça Postal, Empresa, Correu electrònic, així com l’adreça IP des d’on accedeix al formulari de recollida de dades.

 1. MESURES DE SEGURETAT Dins del nostre compromís per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades de caràcter personal, li informem que s’han adoptat les mesures de tipus tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades, segons l’Art. 32 del RGPD UE 679/2016.
 2. CESIÓ DE DADES No es preveuen cessions de dades ni transferències internacionals de les seves dades, llevat de les autoritzades per la legislació fiscal, mercantil i de telecomunicacions així com en aquells casos en què una autoritat judicial ens ho requereixi.
 3. DRETS DE L’USUARI Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixen o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar-ne la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.
  En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en què cas únicament les mantenim les dades per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades poden oposar-se al tractament de les seves dades. El Responsable del fitxer deixarà de tractar les dades, llevat que hi hagi motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

  D’acord amb la legislació vigent, té els següents drets: dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, dret a sol·licitar-ne la rectificació o supressió, dret a sol·licitar-ne la limitació del tractament, dret a oposar-se al tractament, dret a la portabilitat de les dades i també a revocar el consentiment atorgat. Així mateix, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

  6.1. Com exercir els meus drets? Per exercir els seus drets, ha de dirigir-se al responsable, sol·licitant el corresponent formulari per a l’exercici del dret triat. Opcionalment, pot adreçar-se a l’Autoritat de Control competent per obtenir informació addicional sobre els seus drets. Les dades de contacte per a l’exercici dels seus drets són el telèfon +34 626 17 11 96 i el correu electrònic: info@arbreverd.com. Recordi acompanyar una còpia d’un document que ens permeti identificar-lo.
 4. CONSENTIMENT PER A L’ENVIAMENT DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES Així mateix, i d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, omplint el formulari de recopilació de dades i marcant la corresponent casella «Accepto l’enviament de comunicacions electròniques», està atorgant el consentiment exprés per enviar-li a la seva adreça de correu electrònic, telèfon, fax o un altre mitjà electrònic l’enviament d’informació sobre l’Empresa.»
Traducir »